OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dvponozky.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.dvponozky.cz , Petra Dostálová, IČO:00941930, kontakt: info@dvponozky.cz, tel: 606 229 250, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.                                                                            

Dodavatel/Pro­dávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.                                                                                                                                                         

Kupující/spot­řebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.                                                                                                                                 

Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Zboží:

Internetový obchod www.dvponozky.cz nabízí a dodává výrobky vyrobené pouze na území ČR a je výhradním zastupitelem značky DV ponožky Kopřivnice. Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR a SR.

5. Cena:

Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.dvponozky.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Ceny nabízené v internetovém obchodě platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.dvponozky.cz .

6. Platební podmínky:

Za všechny dodávky platí objednatel při převzetí zboží - hotově (dobírkou). Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

7. Doprava:

Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.dvponozky.cz předem smluvené dopravce. Ceník dopravy včetně všech podmínek a příplatků je uveden na stránce Možnosti dopravy.

8. Termíny dodání:

Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem (max. do 48 hodin) expedována. Před potvzením objednávky v pokladně internetového obchodu je zákazník informován o předpokládaném datu doručení. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod předem omlouvá. Kupující mohou sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu www.dvponozky.cz a na stránkách přepravce. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, kupující bude okamžitě informován o této situaci. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

9. Reklamace:

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen s dopravcem sepsat protokol. Pokud nebude sepsán protokol s dopravcem, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícímu poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod www.dvponozky.cz. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující, který není spotřebitelem, reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména práva uplatnit reklamaci.

10. Záruka:

Internetový obchod www.dvponozky.cz poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce, avšak jelikož jde o každodenně užíváné zboží, tak není možné při každodenním nošení zaručit záruku 24 měsíců, pokud nebudou ponožky správně používány. V ostatních případech není samozřejmě reklamace vyloučena, bude se ovšem při ní vycházet z toho (pokud se neprokáže opak), že kupující spotřební materiál používal i přes to, že vykazoval vadu a jako takový jej měl bez zbytečného odkladu reklamovat ihned po tom, kdy se vada projevila. Jiné vady spotřebního materiálu (nemající vliv na kvalitu produktu) lze uplatnit kdykoliv bez ohledu. Právo spotřebitele uplatnit reklamaci není nijak dotčeno.